LMT
 
 

 

 

 

Europos mokslo taryba

Ši svetainės versija yra suarchyvuota nuo 2017-11-03. Informacija nebeatnaujinama. Aktualią informaciją rasite adresu www.lmt.ltStrateginis tikslas

Strateginis tikslas yra didinti Europos mokslo pažangą, skatinti tyrėjų dinamiškumą ir kūrybingumą.

Pagrindinė Europos mokslo tarybos (EMT) veikla yra patrauklus, ilgalaikis finansavimas pažangiausiems tyrėjams ir jų grupėms vykdyti proveržį skatinančius, didelės rizikos ir naudos mokslinius tyrimus.  

Kas yra priešakiniai moksliniai tyrimai?

Sąvoka „priešakiniai moksliniai tyrimai“ (angl. frontier research) apima naują fundamentinių mokslinių tyrimų supratimą ir akcentuoja didelę priešakinių mokslinių tyrimų riziką. Įvedant šią sąvoką, atsisakoma pasenusio supriešinimo tarp fundamentinių ir taikomųjų tyrimų, tarp mokslinių tyrimų ir technologijų bei tarp tradicinių disciplinų.

Finansuojama veikla

Pagal EMT veiklą remiami pažangiausi Europoje pačių tyrėjų ir jų grupių vykdomi priešakiniai moksliniai tyrimai. 

Pagrindiniai programos bruožai:

 • Gali būti vykdomi bet kokios srities priešakiniai moksliniai tyrimai, įskaitant inžineriją, socioekonominius ar humanitarinius mokslus;
 • Tyrimų objektus ar temas renkasi patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“);
 • Projektai vertinami pagal vienintelį – aukštos kokybės (angl. excellence) – kriterijų;
 • Bet kokio amžiaus ir karjeros tyrėjai iš viso pasaulio gali teikti paraiškas patraukliam ir ilgalaikiam finansavimui gauti;
 • Priimančioji institucija įsipareigoja užtikrinti pagrindinio tyrėjo savarankiškumą, t.y. sudaro sąlygas vadovauti tyrimams ir valdyti projektui skirtas lėšas;
 • EMT skatina atvirą prieigą prie mokslinių publikacijų, etikos principų laikymąsi ir mokslinį sąžiningumą. 

Kas gali dalyvauti?

Remiami individualių mokslinių grupių projektai. Tyrėjų grupės gali būti nacionalinės ir tarptautinės. Grupę sudaro pagrindinis tyrėjas ir kiti nariai.

 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įdarbintas organizacijoje, veikiančioje valstybėje narėje (VN), asocijuotoje šalyje (AŠ) ar šalyje kandidatėje;
 • Kiti grupės nariai gali dirbti toje pačioje ar kitose organizacijose, esančiose VN, AŠ, šalyse kandidatėse ar trečiosiose šalyse.

Paraišką teikia pagrindinis tyrėjas, gavęs priimančios institucijos sutikimą. Parama skiriama institucijai, kurioje dirba pagrindinis tyrėjas, tačiau institucija įsipareigoja užtikrinti jo savarankiškumą ir suteikti nepriklausomybę, valdant projekto lėšas.

Finansavimo schemos

Yra penkios pagrindinės EMT finansavimo schemos, veikiančios visose mokslinių tyrimų srityse:

1.  EMT parama pradedantiems savarankišką mokslinę tiriamąją veiklą (EMT dotacijos pradedantiesiems). Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti savarankiškų ir kompetentingų naujų individualių darbo grupių kūrimąsi:

 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) jauni mokslininkai, pradedantys savarankišką mokslinę veiklą arba kuriantys pirmąją darbo grupę ir vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus;
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 2 metus ir ne daugiau nei prieš 7 metus. Esant pateisinamoms priežastims (pvz., motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 11 metų. 
 • Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtiniu lyderiu mokslo srityje ir gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:
  • bent viena svarbi publikacija, parengta be disertacijos vadovo, kurios pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimai, kurių pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • patentai;
  • kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose;
  • apdovanojimai ir laimėti prizai;
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Dotacijos vienam projektui dydis – iki 1,5 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 2 mln. eurų) 5 metams.

2.  EMT parama įsitvirtinančiųjų tyrėjų mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (EMT dotacijos įsitvirtinantiems). Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti neseniai sukurtas savarankiškas ir kompetentingas grupes:

 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) jauni mokslininkai, pradedantys savarankišką mokslinę veiklą arba kuriantys pirmąją darbo grupę ir vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus;
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti įgijęs daktaro laipsnį ne mažiau nei prieš 7 metus ir ne daugiau nei prieš 12 metų. Esant pateisinamoms priežastims (pvz., motinystės ar tėvystės atostogos) šis laikotarpis gali būti pratęstas. 
 • Pagrindinis tyrėjas turi potencialą tapti išskirtinis lyderis mokslo srityje ir gali pateikti mokslinės brandos įrodymų:
  • keletas svarbių publikacijų, parengtų be disertacijos vadovo, kurios pagrindinis (angl. main) autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • kitos reikšmingos publikacijos prestižiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose arba svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, tarptautinių recenzuojamų konferencijų pranešimai, kurių pagrindinis autorius yra pagrindinis tyrėjas (svarbu nurodyti, kiek kartų publikacija buvo cituota);
  • patentai;
  • kviestiniai pranešimai pripažintose tarptautinėse konferencijose;
  • apdovanojimai ir laimėti prizai;
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Dotacijos vienam projektui dydis – iki 2 mln. eurų (išimtinais atvejais – iki 2,75 mln. eurų) 5 metams.

3.  EMT parama patyrusių tyrėjų mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (EMT dotacijos patyrusiems). Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti aukštos kokybės jau pripažintų ir savarankiškų mokslininkų projektus:

 • Remiami bet kokios tautybės VN ir AŠ dirbantys (ar į jas atvykstantys) patyrę mokslininkai, vykdantys priešakinius mokslinius tyrimus;
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti išskirtinis lyderis mokslo srityje, be to, per pastaruosius dešimt metų (yra papildomų sąlygų) jis turėtų būti paskelbęs:
  • 10 publikacijų, kaip vyresnysis (angl. senior) autorius pagrindiniuose tarptautiniuose recenzuojamuose tarpdisciplininiuose moksliniuose žurnaluose ar svarbiausiuose tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose, arba recenzuojamų tarptautinių konferencijų pranešimai, arba
  • 3 monografijas, iš kurių bent viena išversta į užsienio kalbą;
  • Kiti dešimties pastarųjų metų rodikliai, galintys padėti įrodyti mokslinę lyderystę:
  • 5 patentai;
  • 10 kviestinių pranešimų pripažintose tarptautinėse konferencijose;
  • vadovavimas 3 mokslinių tyrimų ekspedicijoms;
  • dalyvavimas organizuojant 3 pripažintas tarptautines konferencijas ar kongresus;
  • tarptautiniai moksliniai apdovanojimai ar narystė pripažintose Akademijose;
  • indėlis formuojant mokslo lyderių karjeras;
  • pasiekimai kuriant pramonės inovacijas.
 • Pagrindinis tyrėjas projekto vykdymui turi skirti ne mažiau kaip 30 proc. viso savo darbo laiko, o ES ar asocijuotoje šalyje praleisti nemažiau kaip 50 proc. viso savo darbo laiko;
 • Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 2,5 mln. eurų (išimtiniais atvejais – iki 3,5 mln. eurų).

4.  EMT parama kelių pagrindinių tyrėjų ir jų grupių mokslinei tiriamajai veiklai vykdyti (EMT sinergijos dotacijos). Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – remti aukštos kokybės  keleto pagrindinių tyrėjų ir jų grupių bendrus projektus, kuriuose būtų vienas kitą papildančiai naudojami skirtingų dalykų žinios, patirtys ir ištekliai ir tai leistų įvykti proveržiui:

 • Sinergijos dotacijos grupes turėtų sudaryti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 4 pagrindiniai tyrėjai ir jų grupės. Iš kurių vienas pagrindinis tyrėjas paskiriamas vadovaujančiu (lead principal investigator);
 • Pagrindinis tyrėjas turi būti išskirtinis lyderis mokslo srityje, atitinkantis arba pradedantiesiems arba patyrusiems tyrėjams keliamus reikalavimus (žr. aukščiau įvardintas finansavimo schemas).
 • Sinergijos dotacijos tyrėjų grupės samprata neatitinka konsorciumo, sudarytų atskirų juridinių asmenų, sampratos.
 • Grupes sudaro skirtingų tyrimų krypčių atstovai bei projekto įgyvendinimo metu didžiąją dalį laiko praleidžiantys vienoje institucijoje.
 • Numatomas dotacijos vienam projektui dydis – iki 15 mln. eurų šešeriems metams.

5.  EMT finansavimo iniciatyva „Idėjų pritaikomumas“, skirta tyrėjams, jau gavusiems EMT paramą. Pagrindinis šios finansavimo schemos tikslas – padėti nustatyti, ar projekto metu gauti rezultatai turi komercializacijos, socialinių inovacijų potencialą:

 • „Idėjų pritaikomumo“ finansavimo schema nėra skirta pratęsti vykdomo ar prieš tai vykdyto EMT finansuoto projekto tyrimus. EMT parama „Idėjų pritaikomumas“ schemai teikiama įgyvendinamų paramos ir koordinavimo veiklų (CSA) projektų forma.
 • „Idėjų pritaikomumas“ finansavimo schema atvira visiems EMT dotacijų pagrindiniams tyrėjams, šiuo metu vykdantiems projektus, ar kurių vykdyti projektai baigėsi mažiau nei 12 mėn. prieš paskelbiant „Idėjų pritaikomumas“ schemos kvietimą; 
 • Pagrindinis tyrėjas turi gebėti pademonstruoti ryšį tarp idėjos ir susijusio EMT finansuojamo ar finansuoto projekto;
 • Projektui gali būti skiriamas finansavimas iki 150 000 eurų;
 • Projekto trukmė – 12 – 18 mėnesių;
 • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kasmet ir turi dvi paraiškų surinkimo datas.  

„Idėjų pritaikomumas“ schemos paraiškos vertinamos pagal tris kriterijus: 

 • Kokybė (inovatyvumo potencialas);
 • Poveikis;
 • Įgyvendinimo kokybė ir efektyvumas (idėjos pritaikymo plano kokybė).

Kvietimai teikti paraiškas

Programos biudžetas  

13,04 mlrd. eurų.

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos 

Nacionalinis atstovas (NCP)

dr. Saulius Marcinkonis, tel. (8 5) 261 8530, e. paštas saulius.marcinkonis@lmt.lt

Atstovas ir ekspertai H2020 programos komitete

 •  Atstovas – habil. dr. Remigijus Leipus (Vilniaus universitetas), tel. (8 5) 219 30 52, e. paštas remigijus.leipus@mif.vu.lt

Ekspertai:

Atgal
 

 

Norėdami Jums pasiūlyti visaavertes paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“). Slapukus naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją ir rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
Informaciją apie tai, kokie slapukai įrašomi ir kaip juos galite pašalinti, rasite čia.

Slapukų saugojimas: Išjungtas Sutinku